ALGEMENE VOORWAARDEN

Wij zijn Leuk!,

Dit is wat wij doen:

 1. Wij leveren ontwerp, drukwerk, printwerk en dergelijke daartoe behorende diensten
 2. Wij controleren en helpen bij de technische aspecten van jouw Opdracht, maar niet op scherpte, typo’s, look & feel en andere smaakgerelateerde zaken.
 3. Wij regelen de verzending van jouw opdracht naar een adres in Nederland, en in overleg tegen meerkosten in het buitenland. Wij zullen er alles aan doen om de opdracht conform afspraak op tijd te leveren. Indien er een kink in de kabel zit lossen we dat in overleg met u op.
 4. Wij versturen up opdracht deugdelijk verpakt. Dat is onze verantwoordelijkheid. Wij maken gebruik van meerdere bezorgdiensten. Maakt deze dienst er een potje van; uw opdracht is langer onderweg dan gepland of raakt zoek, dan zijn wij hiervoor helaas niet verantwoordelijk. Let op; gevolgschade kan nooit geclaimd worden.
 • We zullen er alles aan doen je te ondersteunen waar mogelijk, ongeacht de gekozen bezorgoptie, maar onze verantwoordelijkheid stopt officieel bij het uit handen geven van het pakket aan de bezorgdienst. Wij kunnen helaas hun dienstverlening niet beïnvloeden.
 1. Voor al het bovenstaande werken wij soms samen met anderen.
 2. Wij waken over jouw persoonsgegevens en beschermen je privacy, meer hierover lees je in ons privacybeleid.
 •  

Dit is wat jij kunt doen om de opdracht goed te ontvangen:

 1. Drukwerk/printwerk is precisiewerk. Het niveau van de technische aanlevering van het bestand is belangrijk voor het eindresultaat.
 2. Realiseer je dat Drukwerk/printwerk er altijd iets anders uitziet dan op een scherm. Ook wanneer je Drukwerk/printwerk op verschillende momenten bestelt, zoals een herhaalopdracht, kan het er anders uitzien.
 3. Bestel altijd iets meer dan je werkelijk nodig hebt. Want hoewel drukwerk officieel een afwijking in oplage mag hebben van 10% (bij drukmethode offset- en digitaal), doen wij onze uiterste best om deze marge (maximaal) slechts 5% te laten zijn. Dat betekent dus dat er onverhoopt toch een marge in de oplage kan zijn. Daarmee leggen we de lat hoog om jou niet teleur te stellen.
 4. Probeer de Opdracht in een keer goed aan te leveren. Voor wijzigingen moeten wij soms geautomatiseerde processen stoppen en dus “meerwerk” rekenen.
 5. Controleer of jouw Opdracht, design of opmaak geen inbreuk maakt op (intellectuele eigendoms-) rechten van anderen.
 6. Controleer het Drukwerk bij aflevering grondig en neem direct contact met ons op als je ontevreden bent, maak hiervoor een melding door een mail te sturen naar leuk@leukbv.nl. Wij zullen zo snel mogelijk contact met je opnemen.
 7. Hebben wij een fout gemaakt in productie; denk aan: een sterk afwijkende kleur, vlekken, krassen, scheef gesneden, slordige afwerking of een bewerking zelfs vergeten? Onze excuses, het blijft mensenwerk en we lossen dit vlug met je op. We hebben het recht om het betreffende deel van de Opdracht binnen een redelijke termijn alsnog te leveren. In het uiterste geval sturen we een credit nota.

 

Belangrijk om te weten:

 1. Als de productie draait, kun je een opdracht niet meer annuleren of wijzigen, het afleveradres vaak nog wel.
 2. We waarderen het erg wanneer op tijd word betaald. Wij hanteren een betalingstermijn van 14 dagen, mits anders overeengekomen.
 3. Laten we het niet hopen, maar het kan gebeuren dat er een geschil ontstaat. Dit lossen wij graag zonder advocaten en rechters op. Wij staan open voor zakelijke mediation en andere vormen van conflictbeslechting buiten rechte.
 4. Wij streven naar het beste resultaat voor jou. Hebben we toch een fout gemaakt, dan herstellen wij dit volgens de bepalingen in de algemene voorwaarden. Daar lees je ook wanneer wij aansprakelijkheid kunnen erkennen en tot welk bedrag wij vergoeden.

 

Uitgebreide voorwaarden

 

 1. Inleiding uitgebreide voorwaarden
 • Dit zijn onze uitgebreide voorwaarden. Hier gaan we in op de details. Onze dienstverlening is complex en uitgebreid.
 • Deze voorwaarden zijn aanvullend aan de voorwaarden hierboven, maar als ze onverhoopt tegenstrijdig zijn dan gaan de uitgebreide voorwaarden voor.
 • Wij kunnen de voorwaarden wijzigen. De gewijzigde Voorwaarden zijn van toepassing op nieuwe opdrachten vanaf het moment dat deze gepubliceerd staan op onze website/webshop. Bij ingrijpende wijzigingen zullen wij je op de hoogte brengen van de wijzigingen.
 • Deze Voorwaarden zijn van toepassing op elke Overeenkomst.

Enkele begrippen

 1. Drukwerk omvat drukwerk en printwerk op welk materiaal dan ook en onbewerkt drukwerk.
 2. Dienstenzijn alle diensten die wij bieden rondom het Drukwerk en printwerk.
 3. Overeenkomst: alle overeenkomsten tussen Leuk BV en Klant betreffende de levering van uw opdracht en/of het verlenen van Diensten, alsmede iedere opdracht die Klant aan Leuk BV verstrekt, alsmede alle (rechts)handelingen die met één en ander verband houden.
 4. Specificaties: de technische en functionele specificaties voor het Drukwerk/printwerk zoals beschreven op onze website.

Totstandkoming Overeenkomst

 1. Als je ons een opdracht geeft en wij accepteren de opdracht, komt een overeenkomst tot stand. Via een offerte/orderbevestiging of een email wordt deze schriftelijk bevestigd en daarmee de acceptatie

Opdrachten

 1. De Klant geeft een opdracht via email, telefoon, persoonlijk of via de website/webshop
 2. Opdrachten geplaatst door Klant zijn onherroepelijk, tenzij anders aangegeven.
 3. Een opdracht geplaatst op de website dient volgens de instructies en specificaties zoals weergegeven op de website worden aangeleverd. Een toezending die niet volgens de Specificaties en procedure is opgestuurd hoeft Leuk BV niet te accepteren.
 4. Fouten, afwijkingen of storingen die zich voordoen bij het (elektronisch) opsturen van het bestand, zijn uitsluitend het risico van Klant.
 5. Leuk BV voert een (automatische) controle uit nadat de opgemaakte bestanden zijn opgestuurd. Tijdens deze controle gaat Leuk BV na of de opgestuurde bestanden voldoen aan de technische eisen (aanleverspecificaties) voor het drukken. Leuk BV controleert uitdrukkelijk niet of een bestand fouten bevat in; aangeleverd-ontwerp, tekst, kleur(dekking), positionering, uitsparingen, overdruk, aansluitingen van doorlopers in ontwerp, paginavolgorde of scherpte van het bestand.
 6. De Klant houdt rekening met het feit dat de kleur van drukwerk na productie kan afwijken van de kleuren van andere (met andere technieken geproduceerde) drukwerkproducten, opgemaakte bestanden, kleuren op het beeldscherm of zelf geprinte bestanden. Een afwijking in zekere mate geeft de Klant geen aanspraak wegens tekortkoming.
 7. Wanneer de Klant na levering van het Drukwerk een afwijking constateert in (i) het formaat), dan maakt de Klant geen aanspraak op een schadevergoeding wegens tekortkoming, wanneer de afwijking kleiner is dan 1%.  Wanneer de Klant na levering van het Drukwerk een afwijking constateert in (ii) het aantal (de oplage), dan maakt de Klant geen aanspraak op een schadevergoeding wegens tekortkoming, wanneer de afwijking kleiner is dan 10%. Afwijkingen in kwaliteit (gevoel) en gramgewicht van het papier zijn toegestaan in zekere mate.

Annulering

 1. Klant kan de Overeenkomst enkel annuleren door een mail te sturen, of te bellen naar 085-066 79 57. De annulering heeft pas effect, nadat het annuleringsbericht door Leuk BV is bevestigd per e-mail.
 2. Klant kan de order niet meer annuleren nadat Leuk BV de sopdraqcht ‘In productie’ heeft genomen.
 3. Indien er kosten zijn verbonden aan de annulering, is Klant deze door Leuk BV gemaakte kosten verschuldigd aan Leuk BV. Deze kosten worden, alvorens de annulering doorgezet wordt, gecommuniceerd met de Klant

Prijzen

 1. Prijzen en tarieven worden weergegeven op onze website/webshop of met u gecommuniceerd per offerte, orderbevestiging of email. De prijzen en tarieven zijn gebaseerd op uitvoering gedurende normale werktijden.
 2. Indien Leuk BV, verpakking, verzending of verzekering van het Drukwerk op zich heeft genomen zonder dat daarvoor uitdrukkelijk schriftelijk een prijs is overeengekomen, is zij gerechtigd Klant daarvoor de werkelijke kosten en/of de bij Leuk BV gebruikelijke tarieven in rekening te brengen.
 3. Werkzaamheden die niet zijn genoemd in de offerte vallen niet onder de Overeenkomst en kunnen een prijsverhogend effect hebben.
 4. Indien na de totstandkoming van de Overeenkomst, maar voordat de opdracht geheel is uitgevoerd, prijzen of tarieven wijzigingen als gevolg van een verhoging in de kostenfactoren, is Leuk BV gerechtigd de overeengekomen prijzen en tarieven aan te passen.

Facturering en betaling

 1. Klant kan vooraf betalen of na verzending van de factuur via onze (online) betaalmogelijkheden. Leuk BV kan kosten in rekening brengen bij de keuze voor betaling achteraf.
 2. Betaling van facturen door Klant dient plaats te vinden binnen veertien (14) dagen na factuurdatum in overeenstemming met de wijze als op de factuur aangegeven, tenzij anders overeengekomen. Klant is in verzuim door het enkel verstrijken van deze betalingstermijn; een sommatie en/of ingebrekestelling is hiertoe niet vereist.
 3. Leuk BV is gerechtigd op elk moment vooruitbetaling van een factuurbedrag dan wel enig andere financiële zekerheid te verlangen alvorens een aanvang te nemen dan wel voort te gaan met de uitvoering van de Overeenkomst.
 4. Alle betalingen zullen zonder enige aftrek of verrekening geschieden. Klant is niet gerechtigd tot opschorting van betalingsverplichtingen.
 5. Bij verzuim van tijdige betaling van het factuurbedrag of een deel daarvan is Klant vanaf de vervaldatum tot aan de dag van de algehele voldoening aan Leuk BV de wettelijke handelsrente (artikel 6:119a BW) over het factuurbedrag verschuldigd voor iedere maand of elk gedeelte van een maand waarmee de vervaldag wordt overschreden. Indien door Leuk BV ten gevolge van het niet nakomen van de betalingscondities tot incasso van het verschuldigde bedrag moet worden overgegaan, zijn zowel de gerechtelijke als buitenrechtelijke incassokosten geheel voor rekening van Klant.
 6. De door Klant gedane betalingen strekken steeds eerst ter aflossing van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst open staan, ook als Klant vermeldt dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
 7. In het geval de financiële positie van Klant tijdens de uitvoering van de Overeenkomst wijzigt, heeft Leuk BV het recht geheel of gedeeltelijk af te zien van verdere uitvoering van de Overeenkomst dan wel de betalingsvoorwaarden te wijzigen.

Levering

 1. Levering in Nederland vindt plaats op de dag(en) waarop de Klant dit heeft aangegeven in de bestelapplicatie, via passend vervoer gekozen door de Klant, echter in opdracht gegeven door Leuk BV. Daarbij wordt uw opdracht op een gebruikelijke, vaak per product geoptimaliseerde, wijze verpakt. Op het moment dat het Drukwerk/printwerk uit handen is gegeven aan de door de Klant gekozen vervoersdienst, zal de verantwoordelijkheid van Leuk BV stoppen. Vertragingen of zoekraken van (een) pakket(ten) of palletzending(en) door de trqnsporteur onderweg, valt niet direct onder de verantwoordelijkheid van Leuk BV.
 2. Leuk BV is bevoegd tot het doen van deelleveringen en in samenhang daarmee tot het toezenden van deelfacturen.
 3. Opgegeven leveringstermijnen zijn bij benadering, er is dus geen sprake van een fatale termijn.Leuk BV is derhalve pas in verzuim nadat Klant haar in gebreke heeft gesteld en een redelijke termijn heeft gegeven om de opdracht alsnog te leveren. De leveringstermijn gaat in na totstandkoming van de Overeenkomst, op het moment dat alle voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijke gegevens in het bezit zijn van Leuk BV (na bevestiging van de Opdracht door Leuk BV)
 4. Klant is verplicht het overeengekomen Drukwerk op de overeengekomen plaats en het overeengekomen tijdstip van aflevering af te nemen van Leuk BV. Indien buiten de schuld van Leuk BV de aflevering niet op de overeengekomen plaats en/of de overeengekomen tijd kan geschieden, zal Leuk BV het Drukwerk nog één keer kosteloos aanbieden. Indien de aanlevering opnieuw niet lukt, zal Leuk BV het Drukwerk maximaal 30 dagen voor rekening en risico van Klant opslaan. Indien Klant de opdracht na 30 dagen niet heeft opgehaald, zal Leuk BV de opdracht (laten) vernietigen. Klant blijft ook in dat geval het gefactureerde bedrag verschuldigd. Kosten voor eventuele opslag, alsmede kosten voor het opnieuw aanleveren worden aan de Klant doorbelast.
 5. Indien Klant achterstallig is in het betalen van enige factuur, is Leuk BV gerechtigd het Drukwerk voor rekening en risico van Klant op te slaan en de (eerste) oplevering uit te stellen tot alle vervallen facturen zijn betaald.

Uitvoering van de Overeenkomst

 1. Leuk BV spant zich in de Overeenkomst zorgvuldig en naar behoren uit te voeren.
 2. Leuk BV is gerechtigd om voor de uitvoering van de Overeenkomst derden in te schakelen.
 3. Klant staat in voor de juistheid, volledigheid en de betrouwbaarheid van de door hem verstrekte informatie, ook indien deze van derden afkomstig is.
 4. Indien voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijke informatie niet, niet tijdig, niet juist en onvolledig of niet conform de afspraken ter beschikking van Leuk BV staat of indien Klant op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft Leuk BV het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en de daardoor ontstane kosten volgens haar gebruikelijke tarieven in rekening te brengen.
 5. Indien Klant, na een schriftelijke herinnering van Leuk BV, niet noodzakelijke informatie aanlevert of anderszins haar verplichtingen niet nakomt, dan is Leuk BV gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder enige verplichting tot enige vorm van compensatie te beëindigen.
 6. Leuk BV is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat Leuk BV is uitgegaan van door Klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens en informatie.
 7. Indien de werkzaamheden wordt vertraagd door omstandigheden die voor risico van Klant komen, dient Klant de daaruit voor Leuk BV voortvloeiende schade te vergoeden indien deze aan Klant kan worden toegerekend.
 8. Klant ontleent aan de Overeenkomst uitsluitend aanspraken ten aanzien van Leuk BV en Klant doet afstand van het recht om de (rechts)personen die op enigerlei wijze betrokken zijn of waren bij de uitvoering van de door Klant met Leuk BV gesloten Overeenkomst of voor wier handelen of nalaten Leuk BV anderszins aansprakelijk zou kunnen zijn (“Begunstigden”) aan te spreken uit hoofde van onrechtmatige daad of welke rechtsgrond dan ook. De artikelen 7:404 (dat een regeling geeft voor het geval het de bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd), 7:407 lid 2 (dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor het geval waarin aan twee of meer personen een opdracht wordt gegeven) en 7:409 (bepalende dat indien een opdracht is verleend met het oog op een bepaalde persoon, zij eindigt door zijn overlijden) van het Burgerlijk Wetboek, zijn niet van toepassing. Voor zover nodig geldt het bepaalde in dit Artikel 8 als een derdenbeding in de zin van artikel 6:253 van het Burgerlijk Wetboek ten behoeve van de Begunstigden, welk beding door Leuk BV namens de Begunstigden reeds nu voor alsdan wordt aanvaard.

Meerwerk

 1. Alle wijzigingen in aangenomen werk worden, wanneer daaruit meer kosten ontstaan, als meerwerk verschuldigd.
 2. Meerwerk zal, onafhankelijk van de verplichting tot betaling van de hoofdsom, naar billijkheid redelijkheid worden verrekend. Onder meerwerk wordt verstaan alle niet in de offerte opgenomen werkzaamheden en gebruikte materialen.

Intellectuele eigendomsrechten

 1. Wanneer de Klant gebruik maakt van de Diensten van Leuk BV ten behoeve van een eigen ontwerp van Klant, berusten alle rechten van intellectuele eigendom die ontstaan uitsluitend bij Klant. Ook indien Leuk BV in dit geval handelingen verricht ten behoeve van het Drukwerk, zoals het bijsnijden of knippen van Drukwerk, berusten alle rechten van intellectuele eigendom die ontstaan uitsluitend bij Klant. Onder rechten van intellectuele eigendom wordt onder andere verstaan alle wereldwijde auteursrechten, naburige rechten, persoonlijkheidsrechten, merkrechten, modelrechten, databankrechten en (aanspraken op) octrooirechten die rusten op de ideeën, ontwerpen, communicatie-uitingen, tekeningen, afbeeldingen, schetsen, onderzoeken, analyses, materialen, data, resultaten, conclusies en alle andere voor intellectuele eigendom in aanmerking komende objecten en Drukwerk.
 2. In het geval dat Klant gebruik maakt van de Diensten van Leuk BV ten behoeve van een eigen ontwerp van Klant, staat Klant ten aanzien van Leuk BV ervoor in dat de styling en opmaak van het door Klant bepaalde drukwerk, geen inbreuk maakt op rechten van derden, waaronder expliciet begrepen het auteursrecht van derden. Klant vrijwaart Leuk BV voor alle schade en nadeel die Leuk BV lijdt indien het Drukwerk inbreuk maakt op rechten van derden. Klant vrijwaart Leuk BV tegen aanspraken van derden in verband met enige inbreuk.
 3. In het geval dat Klant gebruik maakt van de Diensten van Leuk BV ten behoeve van een eigen ontwerp van Klant, heeft Leuk BV het recht om kopieën te maken en te behouden van de opmaak.
 4. Enkel in het geval dat Klant op het platform samen met Leuk BV Drukwerk ontwerpt, berusten alle rechten van intellectuele eigendom die ontstaan uitsluitend bij Leuk BV. Leuk BV is in dit geval volledig en exclusief rechthebbende ten aanzien van deze rechten. Onder “ontwerpen” wordt in dit artikellid onder andere verstaan: door Leuk BV verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, modellen, teksten en tekstvoorstellen. Daarnaast berusten alle rechten van intellectuele eigendom eveneens bij Leuk BV in het geval van co-creaties ontstaan met input van Klant ten behoeve van onder andere het verbeteren van features en tools van Leuk BV.

Risico-overgang en eigendomsvoorbehoud

 1. Risico-overgang vindt plaats op het moment dat Leuk BV het Drukwerk conform de Overeenkomst ter aflevering aanbiedt in overeenstemming met Artikel 7.1, ook indien Klant deze om welke reden dan ook niet afneemt.
 2. Al het door Leuk BV geleverde Drukwerk blijft eigendom van Leuk BV tot het moment Klant aan al zijn verplichtingen ten aanzien van Leuk BV heeft voldaan.
 3. Drukwerk waarop het eigendomsvoorbehoud van Leuk BV rust, dient door Klant gescheiden van andere zaken en identificeerbaar te worden gehouden en mag door Klant niet worden (i) vervreemd en/of (ii) bezwaard zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Leuk BV.
 4. Mocht Klant zijn betalingsverplichtingen jegens Leuk BV niet nakomen of aanleiding geven om aan te nemen dat hij zijn betalingsverplichtingen geheel of gedeeltelijk niet zal nakomen, dan is Klant op eerste verzoek van Leuk BV verplicht op eigen kosten direct het Drukwerk aan Leuk BV te retourneren waarvan de eigendom nog niet is overgegaan.

Inspectie

 1. Klant is verplicht het Drukwerk onmiddellijk na levering te inspecteren. Klachten ter zake van zichtbare gebreken dienen binnen acht (8) dagen na levering nauwkeurig en voldoende omschreven schriftelijk per email aan leuk@leukbv.nl ter kennis worden gebracht aan Leuk BV, bij gebreke waarvan elke aanspraak van Klant ten aanzien van Leuk BV vervalt. Verborgen gebreken dienen door Klant binnen acht (8) dagen nadat deze zijn ontdekt dan wel redelijkerwijs hadden behoren te zijn ontdekt, maar uiterlijk binnen drie (3) maanden schriftelijk en nauwkeurig en voldoende omschreven ter kennis worden gebracht aan Leuk BV, bij gebreke waarvan elke aanspraak van Klant ten aanzien van Leuk BV vervalt. Op verzoek van Leuk BV is de Klant verplicht om foto’s en/of bewijsexemplaren of de complete order toe te sturen voor de klachtafhandeling.

Garantie

 1. Leuk BV zal het Drukwerk leveren met de Specificaties zoals in de opdrachtbevestiging vermeldt, daarbij rekening houdend met datgene waarover in deze algemene voorwaarden is bepaald.
 2. Indien Klant een beroep doet op de garantie en dit is terecht dan zal Leuk BV naar haar keuze:
 3. Het Drukwerk vervangen voor een herdruk van het originele bestand, tenzij het originele bestand wegens technische reden moet worden vervangen;
 4. Een gepaste vergoeding bieden voor de aanschafprijs.
 5. Retourkosten voor niet aan de Specificaties beantwoordend of gebrekkig Drukwerk wordt voldaan door Leuk BV. De Klant zal wel instructies voor transport in acht nemen.
 6. Het niet aan de Specificaties beantwoordend of gebrekkig Drukwerk wordt eigendom van Leuk BV zodra het vervangen is of er een vergoeding voor is toegekend.
 7. Leuk BV staat er uitsluitend voor in dat het Drukwerk geschikt is voor het doel waarvoor het bestemd is. Wordt het Drukwerk voor een ander, algemeen of bijzonder, doel gebruikt, dan geeft Leuk BV geen garantie af over de geschiktheid voor het doel voor het betreffende Drukwerk. Het maakt daarbij niet uit of Leuk BV op de hoogte was van dit doel.
 8. Geen garantieverplichting bestaat voor de door Klant voorgeschreven materialen en/of onderdelen of voor door Klant of in zijn opdracht door derden geleverd materiaal of aandeel in het werk.
 9. Indien wordt vastgesteld dat het geretourneerde Drukwerk niet gebrekkig is en wel aan de Specificaties beantwoordt, dient Klant de prijs van het Drukwerk te betalen vermeerderd met de in verband ermee opgekomen kosten ter zake van transport en afhandeling.
 10. Leuk BV heeft geen verplichtingen op basis van de garantie indien blijkt dat het Drukwerk ondeugdelijk, in strijd met de door Leuk BV gegeven instructies en/of niet op de juiste wijze is gebruikt of bewaard.
 11. Met inachtneming van de toepasselijke dwingendrechtelijke bepalingen geldt de garantie zoals uiteengezet in dit Artikel 13 uitsluitend rechtstreeks voor Klant en niet voor diens klanten, agenten of vertegenwoordigers en treedt in de plaats van alle andere garanties, van expliciete of impliciete aard. Alle andere garanties worden hierbij specifiek door Leuk BV van de hand gewezen.

Aansprakelijkheid

 1. De totale aansprakelijkheid van Leuk BV in verband met een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst, onrechtmatige daad of welke rechtsgrond dan ook is (cumulatief) beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door Leuk BV gesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraars is. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid van Leuk BV beperkt tot het netto factuurbedrag van het geleverde onder de Overeenkomst met een maximum van EUR 10.000,00.
 2. Leuk BV is niet aansprakelijk voor gevolgschade en/of indirecte schade, daaronder begrepen maar niet beperkt tot gederfde omzet en/of winst, gemiste besparingen, reputatieschade, verminderde goodwill en verlies van gegevens.
 3. Een eventuele vordering van Klant tot schadevergoeding dient door hem ingediend te worden binnen negentig (90) dagen na de datum van de gebeurtenis die aan de vordering ten grondslag ligt. Schade die niet binnen die termijn ter kennis is gebracht van Leuk BV, komt niet voor vergoeding in aanmerking, tenzij Klant aannemelijk kan maken dat hij de schade redelijkerwijs niet eerder heeft kunnen melden.
 4. Alle aanspraken van Klant vervallen indien deze niet binnen één (1) jaar nadat Klant respectievelijk de derde bekend was of redelijkerwijze kon zijn met de feiten waarop hij zijn aanspraak baseert bij de bevoegde rechter aanhangig zijn gemaakt.
 5. Het bepaalde in Artikel 13 en dit Artikel 14 van deze Voorwaarden omvat de volledige aansprakelijkheid van Leuk BV en de met haar verbonden ondernemingen in verband met het gebrekkige of het niet aan de Specificaties beantwoordende Drukwerk.
 6. Klant vrijwaart Leuk BV voor aanspraken van derden die verband houden met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan Klant toerekenbaar zijn.

Overmacht

 1. Geen van Partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe is verhinderd als gevolg van overmacht. Het voorgaande laat onverlet de verplichting van Partijen zoveel mogelijk te proberen overmacht situaties te voorkomen en te vermijden.
 2. Onder overmacht wordt verstaan elke gebeurtenis of omstandigheid al dan niet te voorzien ten tijde van het aangaan van de Overeenkomst welke zich naar maatstaven van redelijkheid onttrekken aan de invloed van de Partij en als gevolg waarvan redelijkerwijze geen vervulling van haar verplichtingen geëist kan worden, zoals, maar niet beperkt tot: werkstaking, bedrijfsstoring, onderbrekingen in het productieproces, storing of defecten in internet, stroomstoring, bedrijfsbezetting en overmacht van toeleveranciers.
 3. In geval van overmacht zijn Partijen zonder rechterlijke tussenkomst bevoegd, zonder dat daardoor enige aansprakelijkheid voor eventuele daaruit voortvloeiende schade jegens Klant ontstaat, de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten, of indien naar redelijkheid door Leuk BV verwacht wordt dat de vertraging zich zal uitstrekken over een periode van zes (6) achtereenvolgende maanden de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
 4. Indien Leuk BV bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren.

Beëindiging

 1. Zonder afbreuk te doen aan enige rechten en rechtsmiddelen welke Leuk BV eventueel heeft of ten dienste staan van Leuk BV uit hoofde van de Overeenkomst of de wet, is Leuk BV gerechtigd de Overeenkomst of enig onderdeel ervan, door middel van een schriftelijke kennisgeving aan Klant met onmiddellijke ingang te beëindigen zonder enige aansprakelijkheid jegens Klant, indien:
 2. Klant een verplichting uit hoofde van de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt en nalaat zodanige tekortkoming te herstellen binnen veertien (14) dagen na schriftelijke ingebrekestelling;
 3. enige procedure inzake insolventie, faillissement (daaronder mede inbegrepen reorganisatie), liquidatie of opheffing ten aanzien van Klant op gang wordt gebracht (ook als een dergelijke procedure vrijwillig of onvrijwillig door Klant wordt geïnitieerd), Klant onder een beheerder of bewindvoerder wordt geplaatst of ten behoeve van crediteuren van Klant een overdracht plaatsvindt of Klant zijn activiteiten staakt;
 4. de Wet schuldsanering natuurlijke personen van toepassing wordt verklaard op Klant;
 5. Klant overlijdt;
 6. aan de zijde van Klant een wijziging in de zeggenschap voordoet; of
 7. Klant wordt geconfronteerd met een beslag dat een belemmering kan vormen voor de uitvoering en nakoming van de Overeenkomst of anderszins de beschikking over zijn vermogen verliest.
 8. Verplichtingen welke naar hun aard bestemd zijn om ook na beëindiging of ontbinding van de Overeenkomst voort te duren, blijven alsdan bestaan. In alle gevallen genoemd in 16.1 is iedere vordering welke Leuk BV ten laste van Klant heeft direct opeisbaar.

Geheimhouding

 1. Leuk BV en Klant zullen ervoor zorg dragen dat alle informatie die zij van elkaar ontvangen en waarvan zij weten of behoren te weten dat deze vertrouwelijk van aard is, geheim wordt gehouden.
 2. Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere Partij zullen Partijen de vertrouwelijke informatie welke hun ter beschikking staat, niet aan derden ter beschikking stellen en aan haar personeel slechts bekend maken voor zover dit nodig is voor het verrichten van de overeengekomen prestaties en van hen dezelfde geheimhoudingsverplichtingen wordt bedongen.

Privacy statement

 1. Leuk BV beschermt de persoonsgegevens die zij verwerkt in overeenstemming met de privacywetgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Voor meer informatie hierover kan de Klant de Privacy Statement van Leuk BV raadplegen.

Overdracht

 1. Klant is niet gerechtigd zijn rechten en verplichtingen uit hoofde van een Overeenkomst over te dragen aan derden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Leuk BV.

Afwijkingen / Nietigheid

 1. Afwijkingen van, wijzigingen en/of aanvullingen op deze Voorwaarden of de Overeenkomsten gelden slechts indien en voor zover Leuk BV deze uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard en gelden slechts voor de specifieke Overeenkomst waarvoor zij zijn overeengekomen. In geval van strijd tussen een schriftelijke bepaling in de Overeenkomst en een bepaling in deze Voorwaarden, prevaleert de bepaling in de Overeenkomst.
 2. Indien één of meerdere van de bepalingen in deze Voorwaarden nietig zijn of mochten worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze Voorwaarden volledig van toepassing. Leuk BV en Klant zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Toepasselijk recht; bevoegde rechter

 1. Op alle met Leuk BV gesloten Overeenkomsten, waarvan deze Voorwaarden geheel of ten dele deel uitmaken, is Nederlands recht van toepassing.
 2. De toepasselijkheid van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende Goederen van 11 april 1980 (“Weens Koopverdrag”) wordt door Partijen nadrukkelijk uitgesloten.

Heb je vragen over onze algemene voorwaarden? Laat het ons weten. Stuur een berichtje naar leuk@leukbv.nl

KvK-nummer is 67298419

×